Avkastningskrav for SMB

For å gjøre verdiberegninger på selskaper er det viktig å benytte et korrekt avkastningskrav. Dette benyttes nemlig til å omgjøre fremtidige kontantstrømmer (overskudd) til dagens verdi, etter at investoren har fått en rimelig avkastning på investert kapital. Verdien man da sitter igjen med er hva man betaler for selskapet (investeringen).

Et avkastningskrav for SMB består av tre komponenter nemlig a) den risikofrie renten man alternativt ville fått fra sikre rentepapirer b) en premie for markedsrisiko i det aktuelle markedet og c) en småbedriftspremie. Vurderingene rundt dette i dagens marked tilsier et avkastningskrav på 12,30% for små- og mellomstore bedrifter.

Les mer

Verdsettelse og sunn fornuft

Formelen nedenfor benyttes ved verdsettelse av antatt fremtidige kontanstrømmer. Gjennom dette kan man fastsette selskapers verdi. Den såkalte «Gordons vekstformel» antar at verdien av en fremtidig evig kontantstrøm er lik nåverdien av alle fremtidige kontantstrømmer. Formelen benyttes ofte for å beregne en terminalverdi, TVt, på et gitt tidspunkt, t, der det forutsettes at fremtidige årlige kontantstrømmer, … Les mer

Styreoppdrag for Ypsilon Contractors

Ypsilon Contractors AS er et spesialisert entreprenørselskap innen betong-rehabilitering. Selskapet feiret 10-års jubileum i 2013 og har i alle år vært en profesjonell og konkurransedyktig tilbyder overfor offentlige og private eiere av ulike betongkonstruksjoner. Via anvendt betongteknologi besørges utbedringer og beskyttelse som, utført på riktig tidspunkt, kan bety store økonomiske besparelser for eierne. Selskapet er … Les mer