Finansiering og finansiell styring

Finansiering & finansiell styring
Vi har bred erfaring fra finansiell styring, både knyttet til enkeltprosjekter og til løpende drift. Vi har implementert og etterlevd styrings- og kontrollrutiner som ledd i ansvar for konsesjonsbelagt virksomhet som er underlagt særlig strenge krav til kontroll av risiko og med særskilte kapitaldekningskrav. Vi har også erfaring fra finansiell styring av norske morselskaper med utenlandske datterselskaper. I tillegg til håndtering av kapitalstrømmer og valutarisiko over landegrensene inkluderer dette håndtering av risiko knyttet til skatte- og avgiftsmessige posisjoner, herunder via riktig prising av konserninterne tjenester og konserninterne lån mv.

Bedriftens løpende finansielle styring dreier seg om å håndtere og kontrollere risiko. En god styring av bedriftens likviditet er meget sentralt i alle bransjer. Dette handler om kunne styre likviditet slik at man alltid kan innfri sine forpliktelser ved forfall, samt å kunne finansiere ønsket vekst og utvikling. Har man risiko knyttet til oppgjør fra kunder (kredittriksiko) kan dette bringes under kontroll gjennom forbedrede innkrevingsrutiner. Ved risiko knyttet til råvare- eller valutapriser kan man sette i verk ulike strategier for å redusere disse.

Vi kan bistå din bedrift innenfor de fleste behov knyttet til finansiering og økonomisk / finansiell styring.

Erfaring fra finansielle foretak
Vår erfaring omfatter etablering og operativ drift av verdipapirforetak og eiendomsmeglerforetak samt etablering av forsikringsselskap. Vi har arbeidet fra innsiden av bransjen med generell forretningsutvikling og med utvikling av en rekke finansielle produkter og tjenester.

Dette er i høyeste grad en sektor med sterk offentlig regulering og hvor god compliance, corporate governance og intern kontroll, sammen med oppfølging av myndighetsrapportering er viktige basisforutsetninger for den løpende virksomheten. Disse virksomhetene er også teknologikrevende fordi kravene til sikker lagring og utførelse er stor. I tillegg blir en stor del av tjenestene i dag levert via internett.

Vi kan bistå på en rekke områder innen virksomhetsstyring og kontroll samt innenfor strategisk rådgivning.